Tek 10 isolasjon vegg

Tabellen viser oppgraderte u-verdier i henhold til nye energikrav i TEK gjeldende fra 1. De oppgitte tykkelsene er bare veiledende og kan variere i forhold til konstruksjons-oppbygging og type isolasjon som er brukt. Teknisk forskrift, ENERGI. Beregningsforutsetninger for U-verdier. Mengden trevirke har en viktig betydning for isolering av ytterveggen.

Anbefalte løsninger til.

Til yttervegg benyttes stenderdimensjoner som gir plass til nødvendig isolasjonstykkelse. Utvendig monte- res et vindsperresjikt i form av rullprodukt, gips, porøs trefiberplate el. Den skal hindre at vind . Vi har nå bestemt oss for 200mm Aisolasjon , noe som fordyrer bygget med kr per kvm vegg , men det tror vi det er verdt.

Med vanlig glava blir det vel 25cm. Med effektiv isolasjon kan man gå ned til cm. Tek stiller ikke spesifikke krav til tykkelse, men det er krav til u-verdi, eller mere riktig energiforbruk. Tek åpner også for at man kan omfordele energibruken slik at man ha vinduer med bedre islasjonsevne og noe mindre i .

I praksis betyr det nye kravene til energirammer bedre vinduer (U-verdi 8), bedre tetthet (lekkasjetall 6), bedre isolerte gulv, høyere tillatt vindusareal og lempede. Minstekravet til isolasjon i yttervegg er cm. Gammel bygningspapp er gjerne benyttet.

Forhudningspapp og asfaltvindtettplater. Samtidig skal det bygges med lite . Bygninger under mskal kun tilfredsstille min- stekravene til U-verdi samt kravet om isolering av rør, kanaler og utstyr. Fritidsboliger under 1m og med én boenhet, skal kun oppfylle minstekravene samt tilknyt- ningsplikt i områder med fjernvarme. Ved nybygging og ved om- og påbygging må det alltid tas hensyn til TEK Her stilles det en del egenskapskrav til ferdige bygninger.

Et funksjonskrav på EI betyr for eksempel at konstruksjonen skal oppfylle en avskillende funksjon i minutter, dvs. Det er viktig å unngå kuldebroer. De viste konstruksjonene er valgt bevisst med tanke på lavt energibehov. Spesielle forhold er nevnt for hver av de detaljene som vises, og i vedlegg er lufttetting behandlet spesielt.

Med mer isolering vil temperatur- og fuktforhold kunne bli noe annerledes. I dag legger SINTEF Byggforsk opp til at fremtidens yttervegger med mineralulliso- lasjon normalt vil ha en samlet isolasjons- tykkelse på ca. Med et slikt isolasjonsnivå vil man ha stor frihet til å velge ulike produk-.

Til annet ledd: Språklig presisering i annet og tredje avsnitt om isolasjonstykkelse. Hensikt og vurdering 474.

Termografering av bygninger 520. Bruk av brennbar isolasjon i bygninger 520. Lufttetting av bygninger. Framgangsmåte for å oppnå lavt lekkasjetall 520. Fugetetting med elastisk fugemasse 521.

Valg av fundamentering og konstruksjoner mot grunnen 521. PIR kontra standardisolasjon : Standard isolasjonsplate: Lambda 3 tykkelse centimeter. Man kan dermed spare centimeter veggtykkelse. I et bygg på 2kvadratmeter over to etasjer har man meter yttervegg i hver etasje.

Høye verdier angir stor varmeledning og dårlig isolerende evne. Startverdier etter timer etter uker. HVORDAN PÅVIRKES LAMBDAVERDIER AV.

I dette eksempel: 210mm R-verdi = u- . TEKkrav til vegg u-verdi 18.

Other Post You May Like