Tek 10 universell utforming

Krav om universell utforming av byggverk. TEKer tidligere regelverk. Følgende uteareal skal være universelt utformet slik det følger av bestemmelser i forskriften:. Det nyeste regelverket er TEK17.

Størrelse og planløsning skal være slik at det er fri gulvplass til en snusirkel med diameter på minimum m foran toalett, minimum m fri gulvplass på den ene siden av toalettet og minimum m på den andre siden. Det skal være fri passasjebredde på m fram til fri plass ved siden av toalett.

Bredde og høyde skal tilpasses forventet ferdsel og transport, inklusiv rømning ved brann, og skal minst oppfylle følgende: a. Inngangsdør og dør i kommunikasjonsvei skal ha fri bredde minimum m. I byggverk beregnet for mange personer skal fri bredde være minimum m. Dør internt i boenhet skal ha fri bredde . Universell utforming reguleres bl. Plan- og bygningsloven har krav til universell utforming både i formålsbestemmelsen, i plandelen og bygningsdelen. Dette innebærer at det må tas hensyn til universell utforming hele veien fra planleggingsstadiet . Funksjonskrav med ytelser for universell utforming.

Inkluderende hovedløsning.

Gjennomgående krav – helhetlig løsning. Rettslig standard i henhold til Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Boligprodusentenes oppsummering og vurdering av endringene. Nye arbeids- og publikumsbygninger skal være universelt utformet i tråd med gjeldende byggeregler.

Mange tiltak er ikke nødvendigvis kostnadsdrivende, men krever påpasselighet og kunnskap hos medvirkende aktører. Nå forenkler han enkelte krav i byggteknisk forskrift ( TEK ) ifølge en pressemelding. Se forskriftsendringene på Lovdata.

Prinsippet om universell utforming ligger fast, men det har over tid blitt for mange tekniske krav som gjør boliger dyrere. Særlig for små og typiske førstegangsboliger er forenkling . Arbeids- og publikumsbygninger. Boenhet i bygning med krav om heis.

Prosjekteringsverktøyet er en revidert utgave av Porsgrunn og Trondheim kommunes prosjekteringsverktøy universell utforming publikumsbygg. For bygninger, anlegg og uteområder rettet mot allmennheten gjelder kravene til universell utforming i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Uteareal og plassering av byggverk. Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller.

Gangatkomst til bygning med boenhet med krav om heis og byggverk med krav om universell utforming skal i tillegg ha . RESULTATER FRA GJENNOMFØRT SPØRREUNDERSØKELSE,. FOKUS PÅ UNIVERSELL UTFORMING OG TEK GENERELT. Hadde vært interessant å se om alle disse kommunistkravene har støtte blant folk flest eller om det utelukkende er et produkt av byråkrater uten gangsyn.

Hadde dette vært Sveits hadde vi nok kunnet få en folkeavstemning på det. Plenum leverer alt innen universell utforming , taktil merking og Tek10. Lovbestemmelser om universell utforming av.

Uteområder åpne for allmennheten.

Other Post You May Like