Vanlige trær i norge

Det finnes mest bjørk i Norge , men vi bruker gran i veggene. Se trærnes ti på topp-liste. Definisjonen av trær: Trærne er de høyeste, største og lengst levende av alle planter.

Et tre defineres som en flerårig, vedaktig plante som kan oppnå en høyde på meter eller mer på en enkelt stamme. Barlind ( Taxus baccata).

Rubund Creative Commons Attribution ShareAlike. Hvitveis er en art som tilpasser seg bøkeskogen godt, idet den blomstrer før trærne har satt blad. I feltsjiktet kan en ellers finne myske, gauksyre og hårfrytle.

Det er vanlig å skille mellom smylebøkeskog og myskebøkeskog. I mer lysåpne bøkeskoger der bøka veksler med gran, kan feltsjiktet ha arter som maiblom og blåbær. Bufret Vi regner at det finnes drøyt arter av skogtrær i Norge.

Dette inkluderer blant annet de vanlige gran, furu og bjørk, alle edelløvtrærne og asalarter.

Les mer om de enkelte treslagene under. Hva er egentlig et tre , og hvor mange arter har vi her til lands? Illustrasjoner: Åshild Hansejordet. I Norge regner vi med at vi har ca. Dette er de aller vanligste skogtypene, og fire femdeler av skogen består av slike tørre, fattige bar- og bjørkeskoger.

Spisslønn (Acer platanoides). Naturens verden (NRK P1) har, med hjelp fra lytterne, funnet frem til landets største trær. Plakatserien Trær i Norge. De viktigste løvtreslagene.

Bartrærne gran og furu er de viktigste treslagene i Norge , og utgjør det aller meste av skogarealet. Likevel har vi ganske mange løvtrær hos oss. Noen av dem finnes i mesteparten av landet, også i barskogssonen (de kaller vi de nøysomme løvtrærne), mens andre bare finnes i kystnære strøk . Ryfylke er det flere høye trær av både gran, kjempeedelgran og sitkagran.

Det høyeste treet som noen gang er målt her i landet var meter. Det var en vanlig norsk gran som sto i.

Landets høyeste trær vokser i Sogn. Norges fire høyeste skogstrær vokser hos . Picea abies), men enkelte treslag av utenlandsk opphav ble også plantet. Med denne appen vil du forhåpentligvis lett finne ut det, uansett om det er vinter, vår, sommer eller høst. Målgruppen er primært skoleelever, men vi håper alle med interesse for trær vil ha glede og nytte av den. Utvalget er basert på de treslagene som er vanligst i norske skoger.

Naboen skal nå hogge sin sitka-skog som står helt inntil tomtegrensen vår og som har gitt oss. Spørsmålet er hvilke trær som vil være egnet, og hvor man får tak i dem. Dato: Hva slags dyr og planter er vanlige i trestammer i Norge (bjørk, furu osv.)? Trær i skog og mark, I denne boken får du vite hvordan disse kjempestore plantene virker og hvorfor de vokser der de gjør. Du kan lese om de vanligste treslagene som vokser vilt i Norge , og om hvordan du kan kjenne igjen et tre på bladene, eller bare ved å se på barken.

Løvtrær , fellesnavn på tofrøbladede trær med flate, tynne blad. I kalde og tempererte land felles løvet om høsten og nytt løv vokser frem om våren (se løvfall og løvsprett). I varmere land finnes også eviggrønne løvtrær med løv som sitter på i flere år.

Den eneste arten av denne typen i Norge er kristtorn. Under siste istid var størstedelen av Norge dekket av snø og is som umuliggjorde enhver vegetasjon. Sammen med disse varmekjære trærne finnes en del varmekjære urter, som kung (bergmynte) og myske.

Furu er vanlig i hele Norge , mot nord går den til Kistrand i Porsanger kommune. Bilder på omslag: Vår frelsers gravlund. Vanlig rotsone hos trær i parker er 2-ganger bredden av trekronen. En oversikt over alle de arter som vokser i Norge vil derfor ikke ha gyldighet for hele landet.

I denne plantelisten er det foretatt et forenklet utvalg av våre vanligste tre – slag, med beskrivelse av egenskaper og krav. Disse treslagene kan med størst sikker- het anbefales, fordi de .

Other Post You May Like