Arbeidsmiljøloven

Dagens lov trådte i kraft 1. Loven gjennomfører EUs rammedirektiv om arbeidsmiljø. Disse har imidlertid andre særlover som sier mye av . Lovens fulle navn er lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Dette sier også noe om hva loven særlig dreier seg om. Med stillingsvern menes arbeidstakeres vern mot usaklig .

Krav til det fysiske arbeidsmiljøet. Særlig om kjemisk og biologisk helsefare. Registrerings- og meldeplikt, produsentkrav m. I Norge har vi et velregulert arbeidsliv, der lover, forskrifter og avtaler sikrer arbeidstakere og arbeidsgivere rettigheter og gir dem plikter.

Alle arbeidstakere og arbeidsgivere i norsk arbeidsliv er forpliktet av slike lover og avtaler. Arbeidsgivers varslings- og meldeplikt. Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Trenger du bistand fra advokat i forbindelse med arbeidsmiljøloven og dets bestemmelser?

ENDRINGENE I ARBEIDSMILJØLOVEN. Unio vil i dette heftet redegjøre for hovedlinjene i de endringene som Stortinget har vedtatt. De viktigste endringene vil være knyttet til midlertidig ansettelse, arbeidstid og aldersgrenser. Det er derfor disse endringene som er . I utgangspunktet er reglene de samme som før, men noen endringer har skjedd. Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.

Siden den gangen har arbeidsmiljøloven vært gjenstand for omfattende endringer. Blant annet er adgangen til midlertidig . Unntatte arbeidstakere skal ikke i noe tilfelle utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og sikkerheten skal ivaretas. Forslagene dreier seg hovedsakelig om en oppmyking av dagens regelverk, med større adgang til midlertidig ansettelser og overtidsarbeid. I tillegg er det foreslått å øke arbeidsmiljølovens aldersgrense til år, . Lovkommentaren til arbeidsmiljøloven gir utførlige merknader til de enkelte bestemmelsene i loven, med henvisninger til forarbeider, rettspraksis og litteratur. Spørsmål om arbeidsmiljøloven ? Våre advokater har års erfaring med arbeidssaker.

Få råd fra advokat til din sak. I Faghjelp svarer våre fageksperter daglig på spørsmål knyttet til arbeidsmiljøloven. Her finner du noen av de spørsmålene vi oftest blir spurt om, med svar.

Other Post You May Like