Avstand pipe til brennbart materiale

For teglskorstein skal pipeløpets indre flate være minst 2mm fra brennbart materiale, se fig. Pipe av tegl kan ikke, som enkelte elementpiper, stå inntil vegg av brennbart materiale eller dekkes til på sideflatene med brennbar kledning, da dette vil kunne medføre fare for brann. I de tilfeller dette avstandskravet ikke er . Teglskorsteiner og betongskorsteiner, også skorsteiner med helsteins tykkelse ( 230mm), kan gi farlig varmepåvirkning mot brennbart materiale.

Sotluke og eventuell feieluke skal ha en avstand til brennbart materiale på minst cm. En pipehatt hindrer vindnedslag men kan også redusere trekken i skorsteinen.

Snakk med din lokale feier om alternative løsninger. Når jeg lektet ned taket fikk jeg beskjed om at lektene kunne være nærmere så lenge . Det finnes regler for hvor nærme en pipe du kan plassere brennbart materiale. Når det gjelder elementpiper skal avstanden mellom pipens overflate og brennbart materiale være minst cm. Eventuelt må man på annen måte sikre at temperaturen på brennbart materiale nær skorsteinen ikke overstiger romtemperaturen med mer enn °C. Ildsteder uten dokumentasjon kan ikke ha mindre avstand til golv enn angitt i fig.

Golv av brennbart materiale må under og foran ildstedet dekkes med plate av ubrennbart materiale. Ved kaminer og peisinnsatser må hele golvet innenfor omrammingen dekkes av slik plate. Tidligere ble det ofte .

Uisolerte elementer skal ha minst 3mm avstand til brennbart materiale , som ethvert annet røykrør. Ildsteder og skorsteiner, beskrives innkledning av isolert stålskorstein. Der angis mm som minste avstand mellom skorstein og sjaktvegg.

Sjaktveggen må være av ubrennbart . Tapetserer pipa Andre former for tildekking som feierne hos Boligseksjonen oppdager, er piper som enten er tapetsert eller innkledd med andre materialer. Reglene her er helt tydelige, en pipe. Anvisningen gir også grunnlag for å kontrollere hvorvidt eksisterende ildsted og skorstein tilfredsstiller oppstillingsvilkårene med hensyn til avstander til brennbart materiale og tilgjengelighet for inspeksjon.

Regler for nye ildsteder og skorsteiner er behandlet i Byggdetaljer 552. Hvor langt må ildstedet stå fra brennbart materiale ? Alle ildstedene har i dag egne krav til avstander. Kan det gamle hullet i pipen brukes?

Ja, hvis det har samme dimensjon eller større enn det nye ildstedet. Røykrøret må skjermes med rør-skjold når avstanden fra ytterkant røykrør til vegg av brennbart materiale er mindre enn 3mm. EkSEMPLER PÅ MINIMUM AVStAND. IL BRANNMUR OG tIL VEGGER AV BRENNBARt MAtERIALE. Avstand fra feieluke til brennbart materiale.

Hvis skorsteinen har helsteinsvange (230mm), kan vegger av brennbart materiale oppføres mot skorsteinen ved hjørnet. Minste høyde for pipe over tak.

Ved plassering av feieluke (for fjerning av sotavfall) må det utvises forsiktighet slik at avstand til nærmeste brennbare materiale er minst cm. På skorsteiner med ventilasjonskanal, kan vegg ligge . Når det er nødvendig med feieluke (f.eks på loftet), må gulv av brennbart materiale være dekket med ikke- brennbart materiale (f.eks metall, stein eller keramiske fliser). Skorsteinen med minst 110mm tykkelse kan stilles opp med minst 100mm avstand til veggflate av brennbart materiale.

Avhengig av brukssituasjonen finnes det to forskjellige løsninger hvor det enten er eller 80mm avstand til brennbart materiale (ved bruk av hhv. helisolert- og halvisolert stålpipe ). Dette gjelder også helsteinspipe ( 230mm). La en av våre forhandlere få hjelpe deg med å finne løsningen som passer for deg. Jøtul Stålpipe produseres av Nordens . Da kan du få problemer med å få denne godkjent hvis den på grunn av sin størrelse kommer for nærme brennbart materiale.

Sjekk med oss hva slags ovner som kan monteres med helisolert pipe. Kontrollen innebærer blant annet sjekk av at montering er gjort etter monteringsanvisning, at nødvendig avstand til brannmur og brennbart materiale og tak er kontrollert, at der finnes underlagsplate og forplate som er i henhold til forskrifter, at gulvet tåler vekten av ildstedet, at lufttilgang er tilstrekkelig, .

Other Post You May Like