Håndbok i skorsteiner og ildsteder

Norsk brannvern forening. Alternative title: Håndbok i piper og ildsteder. Language: Norwegian (Bokmål). Håndbok i skorsteiner og ildsteder : montering, bruk og vedlikehold.

Denne anvisningen omhandler eldre regler for ildsteder og skorsteiner som har vist seg å gi tilstrekkelig brann- sikkerhet i de fleste tilfeller.

Anvisningen angir krav basert på gamle forskrifter og tra disjonelle løsninger, og gir retningslinjer for installe ring av ildsteder uten dokumentasjon og monterings anvis ning. Varme, brannskader og røykutvikling. Overhold de forskrifter og sikkerhetsavstander som produktet krever. Han har de siste årene vært timelærer ved Norges brannskole og har vært med på flere prosjekter innenfor brann og feiing, bl. Gunnar Steinsvik har gjennomført brannutdanning og forebyggende . Søknadsplikt for skorsteiner.

Mindre ildsteder er vanlige ovner, kaminer og peiser. Anvisningen begrenser seg til ildsteder og skorsteiner med dokumentasjon og gir oversikt over ulike krav og generelle retningslinjer for prosjektering og plassering.

Feie- og tilsynsavgiften du betaler til kommunen, dekker blant annet feiing og tilsyn med skorstein og ildsted. Skorstein – Pipe Brannmur – Mur eller godkjent plate til. Piper og ildsteder : montering, bruk og vedlikehold.

Lov om Brann- og eksplosjonsvern. Retningslinjer for mindre varmeanlegg for fast brensel. SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer (Internett-tilgang i et år). Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (Byggherreforskriften).

Følg produktets brukermanua. Vegg-gjennomferings- element. Ytre mantel pá skorsteinen . Derfor er informasjon om – og utførelsen av – feiing og tilsyn med skorsteiner og ildsteder en sentral oppgave. Feiernes arbeid er viktig med tanke på det ytre miljø, ved at de hindrer unødvendig og forurensende utslipp fra fyringsanlegg. Når nytt ildsted er montert er det eiers ansvar å melde dette til brannvesenet.

Fyll ut og send inn skjema på denne siden. Straks du har sendt inn skjema kan du benytte ildstedet. Etter forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (FOBTOT) § 2-foreligger det en meldeplikt til feiervesenet ved installering av ildsted.

Feiervesenet er tilsynsmyndighet for skorstein og ildsteder. Feieren skal under feiing og tilsyn vurdere forhold ved fyringsanlegget og har myndighet til å gi pålegg om . BEHANDLINGS MÅTE FOR AVFALL. Behandling av avfall er definert iht.

Other Post You May Like